Publikacje

2016

 

Mokrzycka A., Kowalska-Bobko I. (2016) Public Health Legislation and Patient's Rights: Health2020 Strategy, European Perspective. In A. Rosiek, & K. Leksowski (Eds.) Organizational Culture and Ethics in Modern Medicine (pp. 298-322). Hershey, PA: Medical Information Science Reference. doi:10.4018/978-1-4666-9658-7.ch013

 

Kawalec P., Sagan A., Stawowczyk E., Kowalska-Bobko I., Mokrzycka A. (2016), Implementation of the 2011 Reimbursement Act in Poland: Desired and undesired effects of the changes in reimbursement policy, Health Policy  Volume 120, Issue 4, Pages 356-361 (April 2016), DOI: 10.1016/j.healthpol.2016.02.010

 

Zawadzka B., Zawadzka S., Ignacak E., Sułowicz W. (2016), Cooperation in Treatment as an Indicator of Adaptation of Kidney Transplant Patients to Chronic Therapy, Transplantation Proceedings, vol. 48, no 3.

 

Zawadzka B., Zawadzka S., Bętkowska-Prokop A., Ignacak E., Sułowicz W. (2016) ‘Psychological Predictors of Cooperation in the Chronic Treatment of Kidney Transplant Patients', Transplantation Proceedings  vol. 48, no 3.

 

2015

 

Kowalska I., Sagan A., Mokrzycka A., Zabdyr- Jamróz. M. (2015), The first attempt to create a national strategy for reducing waiting times in Poland: will it succeed? 2015 Mar;119(3):258-63. DOI: 10.1016/j.healthpol.2014.12.010. Epub 2015 Jan 13

 

Kowalska I., Mokrzycka A., Zabdyr-Jamróz M., (2015), Polityka zdrowotna w programach partii politycznych w Polsce. Wyborczy wyścig po zdrowie? (tytuł angielski: Health policy in political parties in Poland), Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, T. 13, nr 1, s. 17-26,

 

Zabdyr-Jamróz M. (2015), The Veil of Ignorance and Solidarity in Healthcare: Finding Compassion in the Original Position, Diametros. An Online Journal of Philosophy, Mar 2015, 43: 79-95

 

Kautsch M. (ed. 2015), Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania, 2 wydanie rozszerzone Wolters Kluwer, Warszawa 2015

 

Domagała A. (2015), Współpraca sektora zdrowia i edukacji i z wykorzystaniem idei Health Impact Assessment, Zeszyty Naukowe  Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. Pismo Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM, 2015 : T. 13, nr 1, s. 37-45

 

Domagała A., Dubas-Jakóbczyk K., Topór-Mądry R. (2015), Ewaluacja Programów Zdrowotnych – od teorii do praktyki, Public Health Forum, 2015;2:108-114

 

Rogala M., Mach T., Motyka M., Donesch-Jeżo E. (2015), Survey of studies of stigmatization and discrimination of patients with HIV/AIDS by medical personnel – comparison of Polish experience with the global situation. Journal of Stomatology; 2015; 68(6):718-735

 

Ryniewicz J., Ryniewicz W.I., Loster J.E., Rogala M., Loster B.W. (2015), Analysis of microcirculation in the wound healing process after carbon dioxide laser therapy of stomatitis prothetica hyperplastica fibrosa. Journal of Stomatology 2015; 68(6):661-668

 

2014

 

Włodarczyk W.C. (2014), Priorytety polityki zdrowotnej i racjonowanie – kilka wątków, Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ, http://www.incet.uj.edu.pl/dzialy.php?l=pl&p=32&i=3&m=22&z=0&n=1&k=19

 

Włodarczyk W.C. (2014), Współczesna polityka zdrowotna. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wolters Kluwer.

 

Włodarczyk, W.C. (2014), Racjonalna polityka zdrowotna sprzyjająca zdrowiu. Uwagi sceptyczne. W: Strzelecki, Z., Kryńska, E., Witkowski J. red. [2014]. Kryzys jakości życia. Warszawa: Polska Akademia Nauk, s.222-240.

 

Domagała A. (2014), Wykształcona kadra menedżerska jako warunek skutecznego zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej, Zeszyty Naukowe  Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. Pismo Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM, 2014, Vol 2, nr 2, str. 58-62

 

Domagała A., Ściubisz M., Dubas K. (2014),  Problemy niedoboru kadry lekarskiej a proces kształcenia lekarzy w Polsce", czasopismo: Zarządzanie i Edukacja", nr 96/2014

 

Biegańska-Sitek B., Zawadzka B., Domagała A. (2014), Zastosowanie modelu kompetencyjnego do zarządzania personelem ochrony zdrowia, Przegląd Organizacji, Warszawa, 1/2014 str. 28-35

 

Zawadzka B., Byrczek M., Zawadzka S. (2014), Sense of time in the patients  on chronic hemodialysis  with the thirst control problems, Psychiatry Poland, vol.  5, pp. 961–974

 

Peña-Sánchez J.N., Lepnurm R., Morales-Asencio J.M., Delgado A., Domagała A., Górkiewicz M. (2014), Factors identified with higher levels of career satisfaction of physicians in Andalusia, Spain. Health Psychology Research, 2014; volume 2:1527

 

Rogala M., Badora K., Kowalska I., Mokrzycka A. (2014), Rola działań marketingowych w zarządzaniu podmiotem leczniczym na przykładzie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, t.12, nr 2.

 

Mokrzycka A., Kowalska I.,  Badora K., Rogala M. (2014) Skutki dyrektywy o stosowaniu praw pacjenta w opiece transgranicznej w zakresie uprawnień pacjentów, zobowiązań świadczeniodawców oraz w sferze organizacji, koordynacji i finansowania świadczeń. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, t.12, nr 3.

 

Mokrzycka A. (2014), Prawo do ochrony zdrowia. Konstytucyjny priorytet czy źródło dylematów w ochronie zdrowia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014

 

Zawadzka B., Kleja J. (2014), Zastosowanie wywiadu motywującego u pacjentów z  przewlekłą niewydolnością nerek. Przegląd Lekarski 2014;  71; 10

 

2013

 

Włodarczyk W.C., Zabdyr-Jamroz, M. (2013). O sprawiedliwym systemie zdrowotnym, w: Etyczne problemy  zarządzania w ochronie zdrowia, pod redakcją J. Hartmana i Z. Zalewskiego, Wolters Kluwer, s. 19-36

 

Kowalska  I. (2013), Wzorce decentralizacji w obrębie europejskich systemów opieki zdrowotnej. w: I. Kowalska, A. Mokrzycka (red), Namysły nad problemami polityki zdrowotnej. Globalnej, europejskiej, krajowej, Diffin, Warszawa 2013

 

Kowalska I., Mokrzycka A. (ed. 2013), Namysły nad problemami polityki zdrowotnej. Globalnej, Europejskiej, Systemowej, Diffin 2013

 

Mokrzycka A., Kowalska I. (2013), Podmioty lecznicze w Polsce w perspektywie reform zdrowotnych, Difin, Warszawa

 

Domagała A. (2013), Planowanie zasobów ludzkich systemu opieki zdrowotnej – aktualne problemy" [w] Namysły nad problemami polityki zdrowotnej. Globalnej-europejskiej-krajowej. Księga Jubileuszowa prof. dr hab. Cezarego Włodarczyka, Difin, Warszawa 2013

 

Dubas K., Domagała A. (2013), Community health programmes - how to improve efficiency in the Polish settings? Journal of Health Policy, Insurance and Management - Polityka Zdrowotna, No XIII/III, 2013, str. 105-116.

 

Kijowska V., Tomasik T., Domagała A. (2013), Poprawa jakości programów nauczania w medycynie rodzinnej. Informacja o projekcie Leonardo da Vinci na rzecz poprawy jakości opieki w medycynie rodzinnej. Problemy Medycyny Rodzinnej, maj 2013, Vol. XIV, No 4, str. 75-78.

 

Lewandowski R., Kautsch M., Sułkowsk Ł. (ed. 2013), Współczesne problemy zarządzania w ochronie zdrowia z perspektywy systemu i organizacji, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XIV, Zeszyt 10, Część I, Łódź 2013.

 

Rogala M. (2012), Grupy ryzyka zakażeniem HIV w latach 1981-1986, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, tom X, zeszyt 2: 74-81 (publikacja w Zeszytach w roku 2013)

 

2012

 

Włodarczyk C., Kowalska I,. Mokrzycka. A. (2012), Szkice z Europejskiej Polityki Zdrowotnej, Wolters Kluwer 2012

 

Mokrzycka A., Kowalska I. (2012), Podmioty lecznicze w Polsce w świetle działań reformatorskich, Diffin, 2012

 

Włodarczyk C., Mokrzycka, A., Kowalska I. (2012), Efforts for Health System's Improvement, Reporting on Health Policy, Diffin, 2012

 

Lewandowski R., Kautsch, M. (ed. 2012), Przekształcenia strukturalne i społeczne w ochronie zdrowia, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XIII, Zeszyt 5, Łódź 2012

 

Dubas, K., Kocot, E., Rogala, M. (2012), Starzenie się populacji - co wiemy o problemie i jak możemy się przygotować na sprostanie wyzwaniu demograficznemu?. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, tom X, część B: 305-322

 

Poździoch S. (2012), Ustawa o wyrobach medycznych. Komentarz, Wolters Kluwer 2012

 

2011

 

Sagan A., Panteli D., Borkowski W., Dmowski M., Domański F., Czyżewski M., Goryński P., Karpacka D., Kiersztyn E., Kowalska I., Księżak M., Kuszewski K., Leśniewska A., Lipska I., Maciąg R., Madowicz .J, Mądra A., Marek M., Mokrzycka A., Poznański D., Sobczak A., Sowada C., Świderek M., Terka A., Trzeciak P., Wiktorzak K., Włodarczyk W.C., Wojtyniak B., Wrześniewska-Wal I., Zelwiańska D., Busse R. (2011), Poland health system review, Health systems in transition. Volume: 13   Issue: 8   Pages: 1-193   Published: 2011

 

Kowalska I., Mokrzycka A. (2011), Overview of the health system, R.2.1; Historical background, R.2.2; Organization and governance, R.2.3; Decentralisation of the health system; w: HIT (Health Systems in Transition) Poland 2011, European Observatory on Health Systems and Policies,

 

Tomasik T., Windak A., Domagala A., Dubas K., Sumskas L., Rosinski J. (2011), An evaluation of family physicians' educational needs and experiences in health promotion and disease prevention in Poland and Lithuania - a qualitative study, Journal: BMC Family Practice 2011, 12-13, published 25 March 2011

 

Włodarczyk W.C., Domagała A. (2011). Kadry medyczne opieki zdrowotnej. Niektóre problemy, postulowane działania, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Nr 2/2011, str. 29-41.

 

Tomasik T., Domagała A., Kijowska V. (2011), Poprawa jakości opieki w praktykach lekarzy rodzinnych", Quality improvement in GP practice, Lekarz Rodzinny, wrzesień Nr 9, 2011

 

Pena-Sanchez J. N., Domagała A., Gorkiewicz M., Targowska M., Oleszczyk M. (2011), Adapting a tool in Poland for the measurement of the physicians' career satisfaction, Problemy Medycyny Rodzinnej, kwiecień 2011, Vol.XIII, No. 1

 

Rogala M. (2011), Historia i rozwój badań nad HIV i AIDS, Wiadomości Lekarskie, Tom LXIV, Nr 4: 255-259.

 

Wybrane wcześniejsze

 

Domagała A. (2009), Zielona Księga w sprawie pracowników ochrony zdrowia w Europie – założenia, cele i główne postulaty  dokumentu, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, Pismo Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UJ, tom VII, nr 1, Kraków 2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, str. 76-84.

 

Kautsch  M. (ed. 2010), Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania, Wolters Kluwer Polska OFICYNA, Warszawa 2010

 

Włodarczyk W.C. (2010), Wprowadzenie do polityki zdrowotnej, Warszawa 2010

 

Włodarczyk W.C. (2007), Shickle D., Czabanowska K., Morgan M.E. (ed. 2007), Zdrowie publiczne w krajach europejskich [Public health In European countries]. Wybrane zagadnienia etyczne: na podstawie raportów Europejskiego Projektu EuroPHEN, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007

 

Włodarczyk W.C., Fyderek Ł., Kowalska I., Mokrzycka A. (2007), Polityka zdrowotna wobec dostępności opieki zdrowotnej, wykluczenia oraz nierówności w zdrowiu, Opracowania PBZ "Polska bieda III", IPiSS, Warszawa

 

Klich J., Jackson J.E., Poznańska K. (2005), The Political Economy of Poland's Transition. New Firms and Reform Governments, Cambridge University Press,  New York, 2005,

 

Jackson J.E., Klich J., Poznańska K. (2003), Economic transition and elections in Poland, The Economics of Transition, 2003, Vol. 11, No. 1, s. 41-66

 

Wlodarczyk, W.C. (2004), The Re-emergence of the Private Sector in Polish Health Care. In Maarse 2004, w: Maarse, J. A. M. Hans, ed. 2004, The Privatisation of European Health Care: A Comparative Analysis in Eight Countries. Maarssen, Netherlands: Elsevier Gezondheidszor, 2004: 117-134.

 

Klich J., Kautsch M., Stylo W. (2001), Funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej w reformowanym systemie. Raport z badań. Ministerstwo Zdrowia. Biblioteka Zdrowia Publicznego, Nr  7, 2001. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Warszawa 2001,

 

Kautsch M. (2001),Formułowanie planów strategicznych jednostek służby zdrowia, [w:] Zdrowie publiczne: wybrane zagadnienia, Vesalius, Kraków 2001

 

Czupryna A., Poździoch S., Szetela A. (2001), Aspekty prawne wykonywania zawodów medycznych, [w:] Zdrowie publiczne: wybrane zagadnienia, Vesalius, Kraków 2001

 

Włodarczyk C., Poździoch S. (2001), Systemy zdrowotne, Wydawnictwo UJ, Kraków 2001

 

Włodarczyk W.C. (1996), Polityka zdrowotna w społeczeństwie demokratycznym, Łódź–Kraków–Warszawa, 1996