Publikacje

 1. Adam Kozierkiewicz, Wojciech Trąbka, Artur Romaszewski, Krzysztof Gajda, Dariusz Gilewski. Definition of the "Health Benefis Bascet" In Poland, 2005, December 2005, The European Journal of The Health Economics.
 2. Adam Kozierkiewicz, Wojciech Trąbka, Artur Romaszewski, Krzysztof Gajda, Dariusz Gilewski. Heath Benefis Package In Poland – HealthBascet project report, 2005, nr 2/2005, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia – Zdrowie Publiczne I Zarządzanie.
 3. Krzysztof Gajda, Wojciech Trąbka. Modele komunikacyjne w służbie zdrowia w kontekście umożliwienia wymiany informacji między modułami Szpitalnego Systemu Informacyjnego, 2006, 4/2006 vol. 12, Acta Bio-Optica et Informatica Medica –Inżynieria Biomedyczna.
 4. Artur Romaszewski, Wojciech Trąbka. Informatyzacja sektora zdrowia w Polsce – historia, stan obecny i koncepcja na przyszłość, 2006, 3/2006 vol. 12, Acta Bio-Optica et Informatica Medica –Inżynieria Biomedyczna.
 5. Artur Romaszewski, Wojciech Trąbka, Krzysztof Kęsek. Rejestr Usług Medycznych czy rekord medyczny pacjenta – różne filozofie obiegu informacji w ochronie zdrowia, 2006, Tom IV nr 2/2006, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia – Zdrowie Publiczne I Zarządzanie.
 6. Krzysztof Gajda, Wojciech Trąbka. Możliwości wykorzystania systemów Open Source w służbie zdrowia, 2006, Tom IV nr 2/2006, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia – Zdrowie Publiczne i Zarządzanie.
 7. Kozierkiewicz Adam, Szczerbińska K. (ed). Long Term Care in Poland; current status and future developments, edition of the World Bank in cooperation with European Investment Bank Opieka długoterminowa w Polsce, ocena stanu obecnego oraz rozwiązania na przyszłość, 2007, Książka  Termedia – WRM, Poznań 2007.
 8. Romaszewski  A., Trąbka W. (2011). System Informacyjny Opieki Zdrowotnej. Kraków: Zdrowie i Zarządzanie
 9. Trąbka W., Romaszewski A.(1999). Szpitalne Systemy Informatyczne – wydanie II  poszerzone i uzupełnione, Warszawa-Kraków:  MZIOS – Vesalius, Warszawa-Kraków
 10. Trąbka W., Romaszewski A. (2013). Informatyzacja podmiotów leczniczych – jak przygotować gabinet na wejście dokumentacji elektronicznej?", praca zbiorowa, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, |Kraków: MISTiA.
 11. Przewoźniak L., Kózka M., Cisek M., Gajda K., Brzyski P., Ogarek M., Gabryś T., Brzostek bT., Organizacja i zakres badań RN4CAST (Registered Nurse Forecasting) dotyczących planowania zatrudnienia w pielęgniarstwie w Polsce. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, tom 10, nr 4, s. 19–29
 12. Kózka M, Gabryś T., Brzyski P., Ogarek M., Cisek M., Przewoźniak L. i.in. Wybrane czynniki determinujące ocenę jakości opieki pielęgniarskiej w szpitalach pełniących stały dyżur. Wyniki projektu RN4CAST, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 4, s. 30–40
 13. Gabryś T., Kózka M., Brzyski P., Ogarek M., Cisek M. i in.Czynniki wpływające na rekomendację szpitala jako miejsca pracy w opinii pielęgniarek zatrudnionych w polskich szpitalach, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie,  4, s. 41–48
 14. Gajda K., Kózka M., Brzyski P., Gabryś T., Przewoźniak L. i in. Wpływ struktury zatrudnienia personelu i wybranych czynników organizacyjnych szpitala na wskaźnik zgonów pacjentów hospitalizowanych w szpitalach polskich uczestniczących w projekcie RN4CAST, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, tom 10, nr 4, s. 49–57
 15. P. Brzyski, T. Brzostek, L. Przewoźniak, M. Kózka, M. Cisek, K. Gajda, L. Aiken, W. Sermeus,  Factors influencing hospital nurse burnout syndrome. Polish RN4CAST pilot study results. ESHMS 2010  Ghent, 26-28 August 2010.
 16. Brzostek, T. Przewoźniak L., Brzyski P., Kózka M., Gajda K., Cisek M., Aiken L., Sermeu W. Factors influencing patients' willingness to recommend hospital as a place for therapy.  Polish RN4CAST pilot study resultss, ESHMS 2010  Ghent, 26-28 August 2010
 17. Kielar M. (2013), Trendy informatyzacji szpitali w Polsce, Ogólnopolski Przegląd Medyczny, s.1
 18. Kielar M. (2013), Systemy monitorowania leków w ochronie zdrowia – wybrane zagadnienia, Ogólnopolski Przegląd Medyczny, 6.
 19. Kielar M. (2013), Systemy wspomagania decyzji w ochronie zdrowia – wybrane zagadnienia, Ogólnopolski Przegląd Medyczny, 7
 20. Kielar M (2013)., Informatyzacja szpitali – europejskie tempo, polska „zadyszka", Ogólnopolski Przegląd Medyczny, 11.
 21. Kielar M (2013). Teleopieka u progu starości, Ogólnopolski Przegląd Medyczny, 12.
 22. Kielar M. (2014) Informatyzacja placówek - termin (ponownie) ustalony? OPM, Ogólnopol. Prz. Med., nr 7-8, s. 52-54.
 23. Kielar (2014) Informatyzacja: dobrze, ale nie za pierwszym razem? OPM, Ogólnopol. Prz. Med., nr 6, s. 56-58, il.
 24. Kielar M., Fil K. (2014) Jak oceniać technologie telemedyczne w placówce?, OPM, Ogólnopol. Prz. Med., nr 6, s. 23-27, il.
 25. Gajda K. (2014) Systemy przyzywowe - rozwiązania dla szpitali, OPM, Ogólnopol. Prz. Med., nr 4, s. 40-43,
 26. Kielar M. (2014) Telemedycyna w opiece transgranicznej - czy chcieć znaczy móc? Cz. I. OPM, Ogólnopol. Prz. Med., nr 9, s. 53-54.
 27. Cisek M., PrzewoźniakL., Kózka M., Brzostek T., Brzyski P., Ogarek M., Gabryś T., Gajda K. i in. (2013) Obciążenie pracą podczas ostatniego  dyżuru w opiniach pielęgniarek pracujących w szpitalach objętych projektem RN4CAST, Zdrowie Publiczne I Zarządzanie, 11 (2), s. 210–224
 28. Brzostek T. Brzyski P.,Kózka M., Squires A., Przewoźniak L., Cisek M., Gajda K., Gabryś T., Ogarek M. (2014) Implementing a National Nursing Workforce Study: An Analysis of Pre-Data Collection Instrument Adaptation Processes and the Implications for Health Workforce Research, Journal of Advanced Nursing, publikacja on-line
 29. Kielar, M. (2014), Telemedycyna w opiece transgranicznej - czy chcieć znaczy móc? Cz. II. OPM, Ogólnopol. Prz. Med.,10, s. 35-37, s. 210–224
 30. Brzostek T., Brzyski P., Kózka M., Squires A., Przewoźniak L., Cisek M., Gajda K., Gabryś T., Ogarek M. (2014) Implementing a National Nursing Workforce Study: An Analysis of Pre-Data Collection Instrument Adaptation Processes and the Implications for Health Workforce Research, Journal of Advanced Nursing, publikacja on-line
 31. Kielar M. (2014), Telemedycyna w opiece transgranicznej - czy chcieć znaczy móc? Cz. II. OPM, Ogólnopol. Prz. Med. 2014, 10, s. 35-37.
 32. Kozierkiewicz A., Gajda K., Gilewski D., Trąbka W. (2014) Rekomendacje dotyczące zarządzania listami oczekujących w Polsce – wyniki projektu badawczego. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 12 (2)
 33. Romaszewski A., Trąbka W., Kielar M. (2014) – Perspektywy wprowadzenia modelu chmury obliczeniowej w ochronie zdrowia w świetle istniejących rozwiązań prawnych i organizacyjnych, Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, nr 33 - Zarządzanie, Kraków 
 34. Romaszewski A., Trąbka W. (2014) Aspekty prawne przetwarzania danych medycznych w chmurach obliczeniowych. Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, nr 33 - Zarządzanie, Kraków
 35. Romaszewski A., Trąbka W. (2014) Procedury przetwarzania danych medycznych w aspekcie wykorzystania chmury obliczeniowej. Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, nr 33 - Zarządzanie, Kraków
 36. Romaszewski A., Trąbka W. (2014) Wymagania i standardy związane z przetwarzaniem danych medycznych. Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, nr 33 - Zarządzanie ISSN 2300-6258, Kraków
 37. Kielar M., Trąbka W., Romaszewski A. (2014) Uwarunkowania transgranicznych telekonsultacji medycznych w środowisku chmury obliczeniowej. Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, nr 33 - Zarządzanie, Kraków.
 38. Brzostek T., Brzyski P.,Kózka M., Squires A., Przewoźniak L., Cisek M., Gajda K., Gabryś T., Ogarek M. (2014) Research Lessons from Implementing a National Nursing Workforce Study. International Nursing Review,  publikacja on-line.
 39. Kobosz T., Kielar M., Szeligowska J., Leczenie wspomagające u chorych na   nowotwory: Nudności i wymioty, część I – Raport Instytutu Ochrony Zdrowia, ISBN 978-83-935857-8-6, Warszawa 2016
 40. Kielar M. (2015) Placówka w sieci: "polubić" media społecznościowe. Ogólnopolski Przegląd Medyczny, 3, s. 56-60,
 41. Kielar M. (2015) System informatyczny w placówce: trudna sztuka wyboru? Ogólnopolski Przegląd Medyczny, 1-2, s. 56-60,
 42. Kielar M. (2015). Telemedycyna w geriatrii : opieka na dziś, wyzwanie dla jutra. Ogólnopolski Przegląd Medyczny, 4, s. 14-22,
 43. Romaszewski A., Trąbka W. (2015) Administrator Bezpieczeństwa Informacji w podmiotach leczniczych. Zesz. Nauk.pl (Wyż. Szk. Zarz. Bank. Krak.), 37, s. 44-54.
 44. Romaszewski A., Trąbka W. (2015) Ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych i systemach informacyjnych opieki zdrowotnej - wpływ nowych, krajowych i unijnych, regulacji prawnych.
  Zesz. Nauk.pl (Wyż. Szk. Zarz. Bank. Krak.), 37, s. 1-15,
 45. Romaszewski A., Trąbka W. (2015) Rola i zadania administratora danych oraz podmiotu przetwarzającego w podmiotach leczniczych w świetle ustawy o ochronie danych i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Zesz. Nauk.pl (Wyż. Szk. Zarz. Bank. Krak.), 37, s. 31-43.
 46. Romaszewski A., Trąbka W. Warunki i standardy dotyczące przetwarzania danych medycznych w nowych regulacjach unijnych.
  Zesz. Nauk.pl (Wyż. Szk. Zarz. Bank. Krak.), 37, s. 16-30.
 47. Brzostek T., Brzyski P., Kózka M., Squires A., Przewoźniak L., Cisek M., Gajda K., Gabryś T., Ogarek M. (2015). Research lessons from implementing a national nursing workforce study.
  Int. Nurs. Rev, 62 (6), s. 412-420.
 48. Gajda K. (2015) Audyt oprogramowania : potrzeba czy obowiązek? OPM, Ogólnopol. Prz. Med., 5, s. 52-54
 49. Gajda K. (2015) Systemy przywoławcze - aktualne rozwiązania.
  OPM, Ogólnopol. Prz. Med., 4, s. 23-25
 50. Gajda K. (2015) Mapy potrzeb zdrowotnych – założenia a rzeczywistość, Ogólnopolski Przegląd Medyczny, 10, s. 15.
   

Publikacje za rok 2016

1. Kózka M., Brzostek T., Cisek M., Brzyski P., Przewoźniak L., Gabryś T., Ogarek M., Gajda K. et al..
Factors affecting Polish nurses' willingness to recommend the hospital as a place of care.: 2016 : Vol. 67, nr 4, s. 447-454,
2. Kielar M.. Koncepcja m-Health: bądź zdrów, gdziekolwiek jesteś! OPM, Ogólnopol. Prz. Med. 2016, nr 3, s. 52-53.
3. Dzikowska M., Kózka M., Merklinger-Soma M., Gajda K., Risk of decubitus ulcers and their occurrence in the group of patients accepted  to hospital treatment to conservative wards. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2016, Tom 14 Numer 1, s. 38-43

4. Kozierkiewicz A., Śliwczyński A., Kissimova-Skarbek K., Natkaniec M., Megas B., Topór-Mądry R., Gajda K., Years of life lost due to deaths in Poland measured with Potential Years of Life Lost (PYLL) and Period Expected Years of Life Lost (PEYLL) indicators in years 2000 – 2014. Numer 3 (2016) Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie

5. Kielar M., Technologie m-Zdrowia w zarządzaniu placówką medyczną. Ogólnopolski Przegląd Medyczny 10/2016, str. 63-64

6. Kielar M., Z dyplomem i paszportem w kieszeni czyli polski lekarz na fali emigracji. Medium – Gazeta Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, Nr 4/2016 (309) kwiecień 2016, str. 4-6

7. Kielar M., Telemedycyna wieku podeszłego: jaki mamy klimat?. Medium – Gazeta Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, Nr 2/2016 (307) luty 2016, str. 20-22

8. Kielar M., Szlachetne zdrowie w krainie mobilności. Medium – Gazeta Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, Nr 12/2016-1/2017 (317-318) grudzień 2016 - styczeń 2017, str. 37-38

9. Kielar M., Gajda K., Trąbka W., Romaszewski A., Implementation of the IHE XDS in Electronic Medical Data Interchange. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2016; 14 (2): 147-155

10. Gajda K., Trąbka W., Romaszewski A., Kielar M., Implementation of Health Maps in Poland. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2016; 14 (2): 156-160

11. Kobosz T., Kielar M., Szeligowska J., Leczenie wspomagające u chorych na nowotwory – nudności i wymioty. Raport Instytutu Ochrony Zdrowia, Warszawa 2016

12. Kielar M., Hematoonkologia: finansowanie potrzebuje optymalizacji. Raport Instytutu Ochrony Zdrowia, Warszawa 2016

13. Malinowski K.P., Kawalec P., Trąbka W., Impact of patient outcomes and cost aspects on reimbursement recommendations in Poland in 2012-2014. Health Policy 120 (2016): 1249-1255

14. Kielar M., Sport to nie relaks.  Służba Zdrowia nr 9-16 (4510-4517) z 11 lutego 2016 r, s. 68-69

15. Kielar M.,, Grypa, ale która? Służba Zdrowia nr 17-25 (4518-4526) z 10 marca 2016 r., s. 33

16. Kielar M., Udar mózgu: terapia na CITO, Służba Zdrowia nr 26-33 (4527-4534) z 14 kwietnia 2016 r., s. 62-64

17. Kielar M.,, Ujarzmić agresywnego chłoniaka nieziarniczego. Służba Zdrowia nr 43-50 (4544-4551) z 2 czerwca 2016 r., s. 60-62

18. Kielar M.,, Niedostępność personalizowana. Służba Zdrowia nr 51-66 (4552-4567) z 7 lipca 2016 r., s. 58-60

19. Kielar M.,, Sytuacja chorych na AMD w Polsce. Służba Zdrowia nr 67-76 (4568-4577) z 1 września 2016 r., s. 44-46

20. Kielar M., MEDIVIO - start mobilnej medycyny. Służba Zdrowia nr 77-84 (4578-4585) z 6 października 2016 r., s. 58-60

21. Kielar M.,, Stwardnienie rozsiane: opieka koordynowana w standardzie? Służba Zdrowia nr 85-92 (4586-4593) z 3 listopada 2016 r., s. 52-54

22. Kielar M.,, Nudności i wymioty w terapii onkologicznej. Służba Zdrowia nr 85-92 (4586-4593) z 3 listopada 2016 r., s. 56-59

23. Kielar M., Chłoniaki – problem podstępnych objawów. Służba Zdrowia nr 93–100 (4594–4601) z 8 grudnia 2016 s. 54-56

24. Gajda K., Internetowe Konto Pacjenta – role i funkcje. Ogólnopolski Przegląd Medyczny 1-2/2016, str. 63-65

25. Romaszewski A., Trąbka W., Kielar M., Gajda K., Identyfikacja i uwierzytelnienie w systemie informacyjnym opieki zdrowotnej po wprowadzeniu rozporządzenia eIDAS. Zeszyt Naukowy 42, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, str. 1-23

26 Romaszewski A., Trąbka W., Kielar M., Gajda K., Wprowadzenie usług zaufania zgodnych z rozporządzeniem UE eIDAS w aspekcie systemów informacyjnych opieki zdrowotnej (Część I). Zeszyt Naukowy 42, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, str. 24-40

27. Romaszewski A., Trąbka W., Kielar M.,  Gajda K., Wprowadzenie usług zaufania zgodnych z rozporządzeniem UE eIDAS w aspekcie systemów informacyjnych opieki zdrowotnej (Część II). Zeszyt Naukowy 42, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, str. 41-55

Publikacje za rok 2017

Kielar M. CGM: cukrzyca pod ciągłym nadzorem. Służba Zdrowia 2017, nr 43-50, s. 62-66


Kielar M., Edukacja i zapobieganie, czyli wyprzedzanie diagnozy. Służba Zdrowia 2017, nr 43-50, s. 48-51

Kielar M., Nowotwór grubego kalibru. Służba Zdrowia 2017, nr 67-76, s. 66-68

Kielar M., Udar mózgu: model profilaktyki zdecentralizowanej. Służba Zdrowia 2017, nr 1-8, s. 61-63

Kielar M., Udar mózgu: zwrotnica w stronę opieki kompleksowej.Służba Zdrowia 2017, nr 26-33, s. 60-67

Kielar M, Ograniczona dostępność terapii: prawa po stronie pacjenta. Medium – Gazeta Dolnośląskiej Izby   Lekarskiej, Nr 10/2017 (327) październik 2017, s. 38.