dr hab. Christoph Sowada

Dr hab. Christoph Sowada, dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego, adiunkt w Zakładzie Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego.

Christoph Sowada po ukończeniu studiów ekonomii na Uniwersytecie im. Justusa Liebiga w Giessen (Niemcy) pracował jako asystent w Zakładzie Finansów Publicznych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu w Giessen, a następnie w Zakładzie Finansów Publicznych Wydziału Nauk Społeczno-Ekonomicznych Uniwersytetu w Poczdamie, gdzie w maju 2000 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych za pracę dotyczącą zabezpieczenia podstawowych świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Od października 2000 pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest członkiem Wydziałowej Komisji Programowej, Stałej Rektorskiej Komisji ds. Klinicznych UJCM, Zespołu Roboczego ds. poprawy działalności Administracji oraz Komisji Dydaktycznej Instytutu Zdrowia Publicznego. Aktywnie uczestniczy w pracach zespołu organizacyjnego międzynarodowych studiów Public Health – Erasmus Mundus.

Współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami:

 • CASE -Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa
 • Verein für Socialpolitik, Niemcy
 • GfG - Gesellschaft für Versicherungswissenschaft und -gestalltung, Kolonia, Niemcy
 • Austrian Institute for Family Studies (ÖIF)
 • Ekspert Komisji Europejskiej - Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Ochrony Konsumenta
 • Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusfoschung e.V. an der Technischen Universität Dresden
 • World Health Organizatin Regional Office for Europe (WHO/EURO)

Prowadzi zajęcia z przedmiotów:

 • Podstawy ekonomii
 • Ekonomia
 • Ekonomika zdrowia
 • Makroekonomiczne uwarunkowania finansowania ochrony zdrowia 
 • Ekonomika ubezpieczeń zdrowotnych 
 • Rynek usług zdrowotnych 
 • Podstawowe analizy ekonomiczne         
 • Economics of health care sector 

Zakres prowadzonych seminariów dyplomowych:

 • Modele makroekonomiczne w ochronie zdrowia
 • Finanse publiczne w ochronie zdrowia
 • Źródła i metody finansowania ochrony zdrowia i placówek opieki zdrowotnej
 • Wydatki na ochronę zdrowia – podział podmiotowy, regionalny, przedmiotowy
 • Finansowanie prywatne w ochronie zdrowia, współpłacenie
 • Ubezpieczenia zdrowotne – prywatne/indywidualne i społeczne
 • Koszty produkcji i zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych, efektywność mikroekonomiczna