dr Roman Topór-Mądry

WYKSZTAŁCENIE:

Szkoły:

 • 1982 - 1985    I Liceum Ogólnokształcące im  B. Nowodworskiego
 • 1974 - 1986     Państwowa Szkoła Muzyczna (I i II stopień - klasa fortepianu)
 • 1986 - 1992     Akademia Medyczna w Krakowie, lekarz medycyny
 • 1991 – 1993    Instytut Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (przerwane studia informatyczne)

Studia podyplomowe i specjalizacje lekarskie:

 • 1992 - 1994     Szkoła Zdrowia Publicznego Akademii Medycznej i Uniwersytetu             Jagiellońskiego - kierunek: Zarządzanie
 • 1994 - 1997    Specjalizacja I stopnia w zakresie chorób wewnętrznych - Klinika Alergii i Immunologii II Katedry Chorób Wewnętrznych  CM UJ
 • 2004 - 2004    Specjalizacja w zakresie zdrowia publicznego
 • 2009      Stopień doktora nauk medycznych na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, praca pt. „Aktywność zawodowa i pozazawodowa a czynniki ryzyka chorób układu krążenia i ryzyko zgonu"

Ukończone kursy:

 • "Designing and Performing of Clinical Trials"- E. Davis, Cardiology Institute, Warszawa 1993,
 • "Basic Methods in Epidemiology"- M. Afifi, University of Bielefeld, Bielefeld 1993
 • "Advanced Epidemiology Methods"- M. Afifi, W. Hellmeier, University of Bielefeld, Bielefeld 1993
 • „Promotion of Epidemiological Methods" - D. Coggon, H. Inskip - School of Public Health, Kraków, 1994
 • „Erasmus Summer Programme- Epidemiology and biostatistics"- A.Hoffman, O. Miettinen, Erasmus University, Rotterdam, 1995
 • „A course on pharmacoepidemiology and pharmacoeconomics" - M. Lewis, A. Ryś, School of Public Health, Kraków, 1996
 • „Evidence Based Medicine" -  G. Guyatt,  D. Cook, McMaster University, Hamilton, 1996
 • "Lidership in management" - D. Agraeve (Harvard University), Zakopane 1999
 • "Faculty Development Pedagogic Institute - Epidemiology", ASPHER, Dubrovnik Coratia, 2005
 • "Discrete Event Simulation Course" – Jorgen Moller, Krakow, 2009

STAŻE ZAGRANICZNE:

1996, 1997, 1998, 1999, 2001 - visiting scientist - Collaborative Study Coordinating Center, University of North Carolina,  Chapel Hill, USA

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, PROJEKTY BADAWCZE:

 • 1993 - 1994     lekarski staż podyplomowy - KSS im. L. Rygiera, Kraków
 • 1994-obecnie    Pracownia Epidemiologii Klinicznej i Badań Populacyjnych Szkoła Zdrowia Publicznego UJ, następnie Zakład Epidemiologii Instytut Zdrowia Publicznego CMUJ
 • 1993 - 1995    The WHO POL-MONICA Kraków Project, członek zespołu badawczego
 • 1994 - 2001     Poland-US Collaborative Study on Cardiopulmonary Disease Epidemiology, członek zespołu badawczego
 • 1994 - 1995     CHEWE Project, członek zespołu badawczego
 • 1995 - 1997    PECO Project „Risk Factors for Dementing Diseases" członek zespołu badawczego
 • 1996 - 1998    "Risk factors of dementia in the elderly" - The CACADE Project, członek zespołu badawczego
 • 1999 -    2002    "Determinanty chorób układu krążenia w populacji 
 • Krakowa", członek zespołu badawczego
 • 1999-2002    Priorytety Zdrowotne - Narzędzia oceny i analizy Ministerstwa Zdrowia i Banku Światowego
 • 1999 - 2000    Rozwój standardów medycznych dla określania kontraktów z płatnikiem – koordynator zespołów - Ministerstwo Zdrowia
 • 1999 - 2000    Formalna, prawna i organizacyjna analiza standardów usług medycznych dla celów kontraktowania przez narodowy system ochrony zdrowia – Projekt Ministerstwa Zdrowia
 • 2000-2001    Plany restrukturyzacji systemu opieki zdrowotnej w 4 regionach Polski – ocena stanu zdrowia – Fundacja Zdrowia Publicznego UJ, członek zespołu badawczego
 • 2003-2005    EU Leonardo Project – task coordinator - Development of internet platform for continuous education for family physicians, członek zespołu
 • 2002–    Health, Alcohol and Psychosocial Factors in Easter Europe – HAPPIE Study – członek zespołu badawczego
 • 2003-2005    BRIMHEALTH/BISP (Baltic International School of Public Health), członek zespołu
 • 2003-2006     "Employment Improvement in graduates of Public Health studies " LEONARDO DA VINCI Project, data analysis, członek zespołu badawczego
 • 2005 -2007     Program Leonardo da Vinci, Professional English as foreign language for European Public Heath, członek zespołu badawczego
 • 2005-    SHARE – Poland, konsultant w zakresie problemów zdrowotnych
 • 2006-    ECHIM Project (European Community Health Indicators Monitoring), członek zespołu a następnie kierownik zespołu polskiego
 • 2008 -     EUROVAQ - European Value of a Quality Adjusted Life Year, koordynowany przez Uniwersytet w Newcastle, kierownik projektu polskiej części badania
 • 2008 -2009     COMPRO - Competence Profiles for Learning Supporters in Elderly Care, członek zespołu badawczego
 • 2008-    IMPACT Polska – koordynator dr Tomasz Zdrojewski, ocena determinantów umieralności w Polsce, model IMPACT, członek zespołu badawczego
 • TŁUMACZENIA, PROJEKTY INFORMATYCZNE, KONFERENCJE I INNA WSPÓŁPRACA:
 • 1993 - 1994     członek zespołu tłumaczy X Rewizji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób  (I tom), Wydawnictwo "Vesalius", 1994
 • 1994 - 1995    tłumacz X Rewizji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób  (II tom), Wydawnictwo "Vesalius", 1995
 • 1998 -     1999    konsultant w zespole redakcyjnym drugiej edycji Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych i Klasyfikacji Badań Laboratoryjnych, Wydawnictwo "Vesalius", 1999
 • 1998 - 2001     kierownik projektów internetowych: m.in.
  Serwisu Internetowego Ministerstwa Zdrowia RP
  ZDROWIE w ramach site'u 'Magiczny Kraków' - Miejska Prezentacja Internetowa Miasta Krakowa;
 • 1998 - 2004    cykl 20 artykułów dotyczących Internetu dla menedżerów opieki zdrowotnej w czasopiśmie "Zdrowie i Zarządzanie"
 • 1999 – 2005    organizator lub członek zespołów organizujących konferencje naukowe (m.in. Konferencja Internetu Medycznego, Kongresy Lekarzy Rodzinnych, etc)
 • 2004 - 2008    redaktor zarządzający serwisem Zdrowie portalu Wrota Małopolski
 • 2000 - 2002    projektant systemu QVAZIZ do analiz potrzeb zdrowotnych populacji w ramach projektu Banku Światowego: Priorytety Zdrowotne
 • 2001 - 2005    Zdrowie i Zarządzanie, Dyrektor Wydawnictwa
 • 2004 - 2007    projektant medyczny systemu informatycznego dla gabinetów podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistów drEryk, nagrodzonego godłem „Teraz Polska" w 2008 roku

NAUCZANIE:

 • 1994-1996    kurs dla studentów dziennych studiów podyplomowych „Podstawy epidemiologii, biostatystyki i demografii" - Szkoła Zdrowia Publicznego
 • 1994-2006     podyplomowy kurs dla menadżerów opieki zdrowotnej „Podstawy epidemiologii, biostatystyki i demografii" - Szkoła Zdrowia Publicznego, następnie Instytut Zdrowia Publicznego WOZ CM UJ
 • 1994-2005     szkolenia w zakresie wdrażania projektów informatyzacji szpitala ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia przepływu informacji
 • 1994- 1999    kursy w zakresie wykorzystania możliwości programów statystycznych na przykładzie EPI-INFO
 • 1995-2006     podyplomowy kurs w ramach programu „Promocja Zdrowia", Szkoła Zdrowia Publicznego
 • 1996-1997    krótki kurs dla menadżerów opieki zdrowotnej - AISPO, Zamość
 • 1997- 1998    krótki kurs „Evidence based medicine" - dla przedstawicieli firm farmaceutycznych, Instytut Zdrowia Publicznego, WOZ CM UJ
 • 1997-    kurs „Epidemiologia" - dla studiów magisterskich- Instytut Zdrowia Publicznego WNoZ CM UJ
 • 2008 -2009    „Zdrowie Publiczne" dla lekarzy robiących specjalizacje – Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie
 • 2008-    Ocena i monitorowanie stanu zdrowia populacji w ramach kursu Zdrowie Publiczne – dla studentów medycyny, Wydział Nauk o Zdrowiu, Wydział Lekarski, CMUJ
 • 2008-    Epidemiologia – studia niestacjonarne magisterskie, Wydział Nauk o Zdrowiu, CMUJ
 • 2008-    Podstawy epidemiologii, Inspekcja Sanitarna, Wydział Nauk o Zdrowiu, CMUJ

CZŁONKOSTWA:

 • 1986-1992      Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS),
 • 1994 -     European Society of Cardiology, Working Group on Epidemiology and Prevention
 • 1996 -     Towarzystwo Internistów Polskich
 • 1997 –     Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

JĘZYKI:   
angielski biegły, First Certificate of English - Cambridge - 1993,
rosyjski podstawowy

INNE UMIEJĘTNOŚCI:    
grafika komputerowa, programowanie html, php,  PHOTOSHOP, COREL, FLASH, oprogramowanie statystyczne (SPSS, SAS, STATISTICA),

INNE ZAINTERESOWANIA:   
fotografia, szachy, heraldyka, fortepian, gitara klasyczna, sztuki walki WAN WA DO, Krav-Maga

PUBLIKACJE:

 1. Pająk A., Jamrozik K., Pażucha T., Kawalec E., Topór-Mądry R., Malczewska-Malec M. Trendy w leczeniu ostrego zawału serca w województwie tarnobrzeskim. (Projekt POL-MONICA Kraków). 57 Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 31 sierpnia - 2 września 1995 Warszawa. Abstrakt, Kardiologia Polska, Polish Heart Jurnal, Tom XLIII, Suplement I
 2. Pająk A,. Jamrozik K., Malczewska-Malec M., Pażucha T., Kawalec E., Topór-Mądry R. Trendy w hospitalizacji z powodu choroby niedokrwiennej serca w województwie tarnobrzeskim. (Projekt POL-MONICA Kraków). 57 Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 31 sierpnia - 2 września 1995 Warszawa. Abstrakt, Kardiologia Polska, Polish Heart Jurnal, Tom XLIII, Suplement I
 3. Topór-Mądry R., Pająk A. Rozdział 15. Stan zdrowia ludności Polski na tle innych krajów europejskich i pozaeuropejskich. Zdrowie Publiczne, Wybrane Zagadnienia, Biblioteka Menadżera Opieki Zdrowotnej,  Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius",  1996, 266-279 (współautor rozdziału)
 4. Pająk A, Jamrozik C,  Kawalec E., Topór-Mądry R, Pikoń J, Malczewska-Malec M., Puchalska T.,  Myocardial infarction- threats and medical care. Longitudinal observational study in 280 000 men and women - POL-MONICA Kraków Project. Part III: Epidemiology and treatment of myocardial infarction, Przeg. Lek. 53, 1996 (779-784)
 5. Pająk A., Kawalec E., Topór-Madry R., Dziesięcioletnie trendy częstości występowania otyłości w populacji kobiet w wieku 35-64 lat. Wyniki projektu Pol-Monica Kraków. - II Naukowy Zjazd PNTOiPM, Kraków, 1997
 6. Musiał J., Pająk A., Undas A., Topór-Mądry R., Pażucha T., Grzywacz M., Szczeklik A., Thrombin Generation Markers and Coronary Heart Disease Risk Factors in a Polish Population Sample , Thrombosis and Haemostasis, 1997
 7. Pająk A., Kawalec E., Topór-Mądry R. Dziesięcioletnie trendy częstości występowania otyłości w populacji mężczyzn i kobiet w wieku 35-64 lat. Wyniki projektu Pol-Monica Kraków . Medycyna Metaboliczna 1997, 3-4, 52, abstr. 67.
 8. Bochenek T., Ryś A., Topór-Mądry R., Słownik polsko-angielski terminów farmakoepidemiologicznych i farmakoekonomicznych, Stowarzyszenie Przedstawicieli Firm Farmaceutycznych w Polsce, Warszawa, 1997
 9. Pająk A., Kawalec E., Pomykalska E., Grabarczyk E., Topór-Mądry R., Orłowiejska-Gillert M., Szczudlik A. Cognitive impairment and cardiovascular disease risk factors. Project CASCADE Kraków. Part IV: Prevalence of cognitive function impairment in relation to age, sex, education and history of myocardial infarction in men and women  at age 65-78 years, residents of rural province of Poland (Tarnobrzeg Voivodship). Przeg. Lek. 1998, 12, 687-694.
 10. Szczudlik A., Słowik A., Turaj W., Orłowiejska-Gillert M., Motyl R., Topór-Mądry R., Pająk A Cognitive impairment and cardiovascular disease risk factors. Project CASCADE Kraków. Part V: Disorders of higher cerebral function in the elderly people (65-78 years old). Przeg. Lek. 1998, 12, 695-700.
 11. Pająk A., Kawalec E., Pomykalska E., Grabarczyk E., Topór-Mądry R., Orłowiejska-Gillert M., Szczudlik A. Cognitive impairment and cardiovascular disease risk factors. Project CASCADE Kraków. Part IV: Prevalence of cognitive function impairment in relation to age, sex, education and history of myocardial infarction in men and women  at age 65-78 years, residents of rural province of Poland (Tarnobrzeg Voivodship). Przeg. Lek. 1998, 12, 687-694.
 12. Szczudlik A., Słowik A., Turaj W., Orłowiejska-Gillert M., Motyl R., Topór-Mądry R., Pająk A Cognitive impairment and cardiovascular disease risk factors. Project CASCADE Kraków. Part V: Disorders of higher cerebral function in the elderly people (65-78 years old). Przeg. Lek. 1998, 12, 695-700.
 13. Topór-Mądry R., Pająk A. , Raport o zdrowiu mieszkańców Krakowa, Zachorowalność i umieralność, Wersja profesjonalna, Kraków 1998, 89-126
 14. Topór-Mądry R., Pająk A., Raport o zdrowiu mieszkańców Krakowa, Wersja popularna, Kraków 1998, 37-40
 15. Kissimowa-Skarbek K., Topór-Mądry R., Użyteczność wskaźnika NNT (Liczba potrzebna do leczenia) - Farmakoekonomika 1999,
 16. Broda G., Davis C. E.,  Pająk A.,  Rywik S., Irving S.H., Kennedy J.I., Topór-Mądry R. 10-year trends in cigarette smoking in Polish urban and rural populations in the Pol-MONICA Project. CVD Prevention 1999; 2: 44-53.
 17. Poździoch S., Domagała A., Romaszewski A., Topór-Mądry R., Zając M., Organizacja ochrony zdrowia w powiecie w obliczu integracji Polski z Unią Europejską – Powiat Ziemski Wałbrzyski – studium przypadku, Uniwersyteckie Wydawnictwo Vesaliusz, Kraków, 2000
 18. Pająk A., Topór-Mądry R. Rozdział 3. Ocena stanu zdrowia populacji. Zdrowie Publiczne. Wybrane zagadnienia pod redakcją Czupryna A, Pożdzioch S, Ryś A, Włodarczyk C. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Tom I, 2000, 39-70
 19. Tunstall-Pedoe H., Vanuzzo D., Hobss M., et. al. for the WHO MONICA Project (wśród autorów Pająk A., Kawalec E., Topór-Mądry R.) Estimation of contribution of changes in coronary care to improving survival, event rates, and coronary heart disease mortality across the WHO MONICA Project populations. The Lancet 2000, 355; 688-700.
 20. Molarius A., Parsons R.W., Evans A., Fortmann S.P., Jamrozik K., Kuulasmaa K., Moltchanov V., Tuomilehto J., Puska P for the WHO MONICA Project. Trends in cigarette smoking in 36 populations from the early 1980s to the mid-1990s: findings from the WHO MONICA Project. Am J Public Health; 2000, 91: 206 – 212.
 21. Topór-Mądry R., Gilis-Januszewska A., Kurkiewicz J., Pająk A., Priorytety Zdrowotne – Szacowanie potrzeb zdrowotnych, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, 2002
 22. Pająk A., Melchior M. Kawalec E., Topór-Mądry R., Berman P., Priorytety Zdrowotne – Metody i koncepcje epidemiologiczne w zarządzaniu ochroną zdrowia, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, 2002
 23. Roman Topór-Mądry. Moduł prezentacyjny QVAZIZ. W „Priorytety Zdrowotne – Narzędzia oceny i analizy" pod red. Zbigniewa J. Króla. - Kraków : Uniwersyteckie Wydaw. Medyczne "Vesalius", 2002 s. 126-157, il.
 24. Tomasik T., Windak A. Król Z., Jacobs M., Podstawy poprawy jakości w medycynie rodzinnej, Zdrowie i Zarządzanie, 2002, Rozdział 4.4.
 25. praca zespoł. (m.in.), Andrzej Pająk, Urszula Biela, Ewa Dojka, Maciej Górkiewicz, Ewa Kawalec, Dorota Kurek, Witosława Misiowiec, Roman Topór-Madry, Bożena Szmatka., pod red. Stefan Rywik, Stan zdrowia ludności byłego województwa tarnobrzeskiego w roku 2001. Cz. 4, Podstawowe wyniki sposobu żywienia, (Health status of the former Tarnobrzeg voivodeship population in year 2001. Pt. 4, Basic results of the dietary habits), Warszawa : IK im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, 2002 [4], XVIII, 54 s.
 26. praca zespoł. (m.in.), Andrzej Pająk, Urszula Biela, Ewa Dojka, Maciej Górkiewicz, Ewa Kawalec, Dorota Kurek, Witosława Misiowiec, Roman Topór-Madry, Bożena Szmatka, pod red. Stefan Rywik, Stan zdrowia ludności byłego województwa tarnobrzeskiego w roku 2001. Cz. 3, Podstawowe wyniki badania przekrojowego, (Health status of the former Tarnobrzeg voivodeship population in year 2001. Pt. 3, Basic results of the health survey), Warszawa : IK im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, 2002 [4], XXII, 128 s.
 27. Struski D, Zbigniew J. Król, Roman Topór-Madry, Komputerowa dokumentacja pacjenta., Electronic patients records, Probl. Med. Rodz. 2002 Vol. 4 nr spec. s. 50-51, abstr. AB.62. Jubileuszowy Kongres Medycyny Rodzinnej 10 lat Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce : Medycyna rodzinna w zdrowiu i chorobie, Warszawa, 13-16 czerwca 2002.
 28. Topór-Mądry R., Pająk A. Czynniki psychospołeczne a samoocena stanu zdrowia u mieszkańców Krakowa w wieku 45-64 lat. (Psychosocial factors and self reported health in residents of Krakow at age 45-64). Przegląd Lekarski 2002; 59: 999-1002.
 29. Topór-Mądry R., Gilis-Januszewska A., Lusawa K. Szacowanie potrzeb zdrowotnych, Zdr. Zarz. 2003 T. 5 nr 2 s. 26-36,
 30. Gilis-Januszewska A., Topór-Madry R.,  Pajak A. Wykształcenie a jakość diety u kobiet I mężczyzn w wieku 45-64 lat, mieszkańców Krakowa. Przegląd Lekarski 2003, 60: 675-681.
 31. Bobak M, Room R, Pikhart H, Kubinova R, Malyutina S, Pajak A, Kurilovitsh S, Topor R, Nikitin Y, Marmot M, Contribution of drinking patterns to the differences in rates of alcohol related problems between Tyree Urban populations, J Epidemiol Community Health 2004; 58:238-242
 32. MONICA Monograph and Multimedia Sourcebook World's largest study of heart disease, stroke, risk factors, and population trends 1979–2002, Edited by Hugh Tunstall-Pedoe, wśród autorów Roman Topór-Mądry, 2004
 33. Pikhart H., Bobak M., Pająk A., Malutina S., Kubinova R., Topór-Madry R., Sebakova S., Nikitin Y., Marmot M. Psychosocial factors at work and Eastern Europe. Social Science & Medicine 2004: 58: 1475-1482.
 34. Bobak M., Room R.,  Pikhart H., Kubinova R., Malyuitina S., Pająk A., Topór-Mądry R., Nikitin Y., Marmot M. Contributin of drinking patterns to differences in rates of  alcohol related problems between three urban populations. J Epidemiol Community Health 2004; 58: 238-242.
 35. Roman Topór-Mądry, Opisy leków, Indeks Leków Medycyny Praktycznej 2004. - Kraków Wydaw. Medycyny Praktycznej, 2004. Wyd. IV.
 36. Roman Topór-Mądry, Elementy EBM, Medycyna rodzinna / red. nauk. Bożydar Latkowski i Witold Lukas. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2004 s. 103-107,
 37. Paweł Nowak, Roman Topor-Mądry, Joanna Kliszcz, Adam Windak, Bartosz Trzeciak, Hakan Yaman, Jean Karl Soler., Zagrożenie zespołem wypalenia zawodowego wśród lekarzy rodzinnych w Polsce.,  Pol. Med. Rodz. 2004 T. 6 z. 3 s. 1379, II Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Wrocław, 29 września-2 października 2004 r.
 38. Pająk A., Topór-Mądry R., Waśkiewicz A., Synowska E., Współczynnik masy ciała a ryzyko zgonu u mężczyzn i kobiet w wieku średnim (35-64) w Polsce. Wyniki badania kohortowego POL-MONICA,  Kardiologia Polska 2004
 39. Włodarczyk C., Czabanowska K., Topór- Mądry R. Public health employers and their response to the survey on their preferences regarding most required competencies in the workplace. (Pracodawcy sektora zdrowia i zwrotność i odpowiedzi na ankietę dotyczącą preferencji w odniesieniu do najbardziej pożądanych kompetencji w miejscu pracy) Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie  2003; tom I : 1; 88 - 94
 40. Roman Topór-Mądry, Opisy leków, Indeks Leków Medycyny Praktycznej 2005. - Kraków: Wydaw. Medycyny Praktycznej, cop. 2005
 41. Topor-Madry R, Mierzecki A, Wybrane zagadnienia zdrowia publicznego dla lekarzy rodzinnych, Pomiar zdrowia. Stan zdrowia Polaków,  wyd. Zdrowie i Zarządzanie, Kraków 2005, s. 31-52
 42. Topor-Madry R, Mierzecki A, Demografia biostatystyka i epidemiologia w praktyce lekarza rodzinnego.  Rozdział w książce pt. Wybrane zagadnienia zdrowia publicznego dla lekarzy rodzinnych. wyd. Zdrowie i Zarządzanie, Kraków 2005, s. 53-63
 43. Pająk A., Topór-Mądy R., Waśkiewicz A., Sygnowska E. Body mass index  and risk of death in middle-age men and women in Poland. Results of POL-MONICA cohort study. (Współczynnik masy ciała a ryzyko zgonu. Badanie POL-MONICA w populacji polskiej w średnim wieku). Kardiologia Polska 2005, 62: 95-105
 44. Bobak M, Pikhart H, Kubinova R, Malyutina S, Pajak A, Sebakova H,Topor-Madry R, Nikitin Y, Caan W, MARMOT M. The association between psychosocial characteristics at work and problem drinking: a cross-sectional study of men in three Eastern European urban populations. Occup Environ Med. 2005 Aug;62(8):546-50
 45. Topór-Mądry, R., Czabanowska, K., Nowak, E. Projekt badawczy – metody i wyniki. W: Zatrudnienie w zdrowiu publicznym w Europie. Red. K. Czabanowska, W. Włodarczyk.Wydawnictwo UJ, Seria: Nauki o Zdrowiu, Kraków 2005.
 46. Golinowska S, Sowa A, Topór-Mądry R,  Health Status And Health Care Systems, In Central & Eastern European Countries:  Bulgaria, Estonia, Poland, Slovakia And Hungary, European Network of Economic Policy Research Institut, ENEPRI RESEARCH REPORT NO. 31, December 2006
 47. Bobak M, Pikhart H, Pajak A, Kubinova R, Malyutina S, Sebakova H, Topor-Madry R, Nikitin Y, MARMOT M. Depressive symptoms in urban population samples in Russia, Poland and the Czech Republic. Br J Psychiatry. 2006 Apr;188:359-65
 48. Topór-Mądry R, Systemy komputerowe, Lekarz Rodzinny, 5/2006
 49. Tomasz Bochenek, Roman Topór-Mądry. Europejska Konferencja Zdrowotna "Wyzwania opieki zdrowotnej w powiększonej Unii Europejskiej - doświadczenia i punkty widzenia krajów członkowskich i akcesyjnych". 2006, Slantchev Briag, Bułgaria.
 50. European Health Conference "Challenges of Delivering Health in the Enlarged Europe - Experience and Perspectives from Member States and Accession Countries".  Zesz. Nauk. Ochr. Zdr., Zdr. Publ. Zarz. 2006 T. 4 nr 2 s. 128-130.
 51. Nicholson A, Pikhart H, Pajak A, Malyutina S, Kubinova R, Peasey A, Topor-Madry R, Nikitin Y, Capkova N, Marmot M, Bobak M., Socio-economic status over the life-course and depressive symptoms in men and women in Eastern Europe. J Affect Disord. 2008 Jan;105(1-3):125-36. Epub 2007 Jun 11.
 52. Rafał Kacorzyk, Janusz Krzysztoń, Tomasz Sobalski, Roman Topór-Madry, drEryk. program komputerowy dla wszystkich.  DrEryk: computer application for everyone. Lekarz Rodz. 2007 R. 12 nr 1 s. 21-22.
 53. Competences of in-job educator of professionals caring for the elderly, Szczerbinska K, Kijowska W, Mirewska E, Topor-Madry R, Czabanowska K, The Journal of Nutrition, Health and Aging, vol 12, No 8, 2008
 54. E Webb,  D Kuh,  A Peasey,  A Pajak,  S Malyutina,  R Kubinova,  R Topor-Madry,  D Denisova,  N Capkova,  M Marmot,  M Bobak, Childhood socioeconomic circumstances and adult height and leg length in central and eastern Europe. J Epidemiol Community Health. 2008 Apr ;62 (4):351-7
 55. Charakterystyka chorych na cukrzycę typu 2 o krótkim czasie trwania w Polsce, Przesłanki, metody i wstępne wyniki badania ARETAEUS1, Małgorzata M. Bała, Ewa Płaczkiewicz-Jankowska, Roman Topór-Mądry, Wiktoria Leśniak, Ewa Wiercińska, Paulina Szczepaniak, Roman Jaeschke, Jacek Sieradzki, Władysław Grzeszczak, Waldemar Banasiak; Grupa Badawcza ARETAEUS, Pol Arch Med Wewn. 2009; 119 (9): 533-540 
 56. Effect of cigarette smoking on plasma fibrin clot permeability and susceptibility to lysis Anetta Undas, Roman Topór-Mądry, Wiesława Tracz, Thrombosis and Haemostasis 2009 (IF 3.8) (przyjęta do druku) MENADŻER W SIECI – cykl artykułów Zdrowie i Zarządzanie 1999-2004
 57. Topór-Mądry R.: Menadżer w sieci: Przeszukiwarki i katalogi. Instytucje rządowe. Prawo. Bazy danych. Zdrowie i Zarządzanie, tom I, nr 1/1999, str.90-93.
 58. Topór-Mądry R.: Menadżer w sieci. Poradnik surfującego. Reforma opieki zdrowotnej. Reforma ubezpieczeń. Zdrowie i Zarządzanie, tom I, nr 2/1999, str. 90-93
 59. Topór-Mądry R.: Menadżer w sieci: Poczta elektroniczna. Listy dyskusyjne. Grupy dyskusyjne. Zdrowie i Zarządzanie, tom I, nr 3/1999, str. 103-106.
 60. Topór-Mądry R.: Menadżer w sieci: Czy można rozmawiać w sieci? Farmacja w sieci – czyli wszystko o leku. Zdrowie i Zarządzanie, tom I, nr 4/1999, str. 91 – 94.
 61. Topór-Mądry R.: Menadżer w sieci. FTP, ARCHIE, WAIS. Medyczny Rekord Pacjenta w sieci. Zdrowie i Zarządzanie, tom I, nr 6/1999, str. 95-99.
 62. Topór-Mądry R.: Menadżer w sieci: Dodatki do www… Ratownictwo medyczne w Internecie. Zdrowie i Zarządzanie, tom II, nr 1/2000, str. 68-72.
 63. Topór-Mądry R.: Menadżer w sieci: Internetowe możliwości z wyższej półki. Zdrowie i Zarządzanie, tom II nr 2/2000, str. 81-85.
 64. Topór-Mądry R.: Menadżer w sieci: Internet-2, Internet via the Sky. Samorząd w polskim Internecie. Zdrowie i Zarządzanie, tom II, nr 3-4/2000, str. 123-126.
 65. Topór-Mądry R.: Menadżer w sieci. Koszt i popularność Internetu. Specjalizacje medyczne w polskim Internecie. Zdrowie i Zarządzanie, tom II, nr 5/2000, str. 83-87.
 66. Topór-Mądry R.: Menadżer w sieci: Aukcje w Internecie. Restrukturyzacja. Zdrowie i Zarządzanie, tom III, nr 1/2001, str.106-110.
 67. Topór-Mądry R.: Menadżer w sieci: Aukcje c.d. Prawa pacjenta. Zdrowie i Zarządzanie, tom III, nr 2/2001, str.115-118.
 68. Topór-Mądry R.: Menadżer w sieci: Nowe technologie. Akredytacje. Zdrowie i Zarządzanie, tom III, nr 3-4/2001, str. 131-134.
 69. Topór-Mądry R.: Menadżer w sieci: Pielęgniarstwo. Zdrowie i Zarządzanie, tom III, nr 5/2001, str. 110-111.
 70. Topór-Mądry R.: Menadżer w sieci: Promocja zdrowia, Zdrowie i Zarządzanie, tom III, nr 6/2001, str.106-108
 71. Topór-Mądry R.: Menadżer w sieci: Nowe technologie. Outsourcing. Zdrowie i Zarządzanie, tom IV, nr 1/2002, str.102-105.
 72. Topór-Mądry R.: Menadżer w sieci: Oplatanie siecią. Farmacja w sieci. Zdrowie i Zarządzanie, tom IV, nr 2/2002, str.98-102.
 73. Topór-Mądry R.: Menadżer w sieci: Inne łącza internetowe – c.d. Programy zdrowotne. Zdrowie i Zarządzanie, tom IV, nr 3-4/2002, str.147-150.
 74. Topór-Mądry R.: Menadżer w sieci: Unia Europejska w Internecie, Zdrowie i Zarządzanie, tom IV, nr 5/2002, str. 147-148
 75. Topór-Mądry R.: Menadżer w sieci. Chwila oddechu. Instytucje ubezpieczeniowe i płatnicze. Zdrowie i Zarządzanie, tom IV, nr 6/2002, str.175-181
 76. Topór-Mądry R.: Menadżer w sieci: Napster. Telemedycyna. Zdrowie i Zarządzanie, tom V, nr 1/2003, str.147-150
 77. Topór-Mądry R.: Menadżer w sieci: Gnutella. Ustalanie priorytetów zdrowotnych – dane statystyczne dostępne w Internecie. Zdrowie i Zarządzanie, tom V, nr 2/2003, str.132-134.
 78. Topór-Mądry R.: Menadżer w sieci: Serwisy prawne w Internecie. Zdrowie i Zarządzanie, tom V, nr 3-4/2003,  str.124-125
 79. Topór-Mądry R.: Menadżer w sieci: Mobilny Internet… Marketing w Internecie. Zdrowie i Zarządzanie, tom V, nr 5/2003, str.115-118.
 80. Topór-Mądry R.: Menadżer w sieci: Ze słowami na skróty… Podstawowe „uśmieszki". Witryny o jakości w ochronie zdrowia. Zdrowie i Zarządzanie, tom V, nr 6/2003, str. 117-118.
 81. Topór-Mądry R.: Menadżer w sieci: Ze słowami na skróty… Zarządzanie personelem. Zdrowie i Zarządzanie, tom VI, nr 1/2004, str. 98-102
 82. Topór-Mądry R.: Menadżer w sieci: Niebezpieczeństwa w sieci. Partnerstwo publiczno – prywatne. Zdrowie i Zarządzanie, tom VI, nr 2/2004, str.98-102.

PREZENTACJE NA MIĘDZYNAROWODYCH I OGÓLNOKRAJOWYCH KONFERENCJACH NAUKOWYCH:

 1. Trends in smoking prevalence in rural Polish population in year s. 1983-1993 - A. Pająk, R. Topór-Mądry, E. Kawalec, M. Malczewska, R. Morawski, Scientific Committee of the Working Group Epidemiology and Prevention European Society of Cardiology, Pilsen, 1996
 2. Trends (1984-1992) in Coronary Heart Disease (CHD) Mortality and in Risk Factors in Men and Women at age 35-64 years, Residents of Polish Rural Province - Pająk A., Topór-Mądry R., Kawalec E. Malczewska-Malec M. - 4th Symposium on New Trends in Prevention of Atherosclerosis, Bratysława, 1996
 3. Broda G., Davis C.E., Pająk A., Rywik S., Topór-Mądry R. 10-year trends in the prevalence of cigarette smoking in Polish urban and rural populations. The POL-MONICA Study. The 4-th International Conference on Preventive Cardiology, Montreal, Canada, 1997,  abstr. 1376.4.
 4. Pająk A., Kawalec E., Topór-Mądry R. Ten years trends in myocardial infarction incidence, case fatality and mortality in Polish non-urban men and women. IEA European Regional Meeting, Münster, Germany, 1997, 52.
 5. Gilis-Januszewska A., Topór-Mądry R.,  Kawalec E., Pająk A. 10-year changes in body fat distribution in men and women aged 35-64. Findings of the POL-MONICA Project. European Journal of Clinical Investigation,  Kraków 1998,  abstr.  20a
 6. Pająk A., Pikoń J., Kawalec E., Topór-Mądry R. Lack of typical pain and prognosis in acute myocardial infarction. XX-th Congress of the European Society of Cardiology, Vienna, Austria, 1998, 227, abstr. P246.
 7. Topór-Mądry R.,  Pająk A.,  Kawalec E.,  Gilis–Januszewska A. Ten-year changes in prevalence of obesity and in nutrition habits  in men and women aged 35-64. Findings of the POL-MONICA Kraków Project. European Journal of Clinical Investigation, Kraków 1998, abstr 21a.
 8. Topór-Mądry R.,  Kawalec E.,  M. Górkiewicz, Pająk A.,  Weak relation between obesity and risk  of death from cardiovascular disease in Polish rural population. The results from Pol-MONICA Kraków Project. Working Group of Epidemiology and Promotion of the European Society of Cardiology, Gdansk 2000,
 9. Topór-Mądry R., Gilis–Januszewska, Pająk A.,  Kawalec E.,  - Związek pomiędzy ryzykiem zgonu z powodu ChUK a obwodem w pasie oraz grubością fałdow skórno-tłuszczowych mężczyzn I kobiet w populacji pozawielkomiejskiej, Choroby układu krążenia kobiet, Kraków 2000
 10. Topór-Mądry R., Gillis-Januszewska A., Kawalec E.,  Pająk A. Relation between impaired fasting glucose and obesity and fat distribution. (P51) ESC Working Group on Epidemiology and Prevention. Italy 2002.
 11. 11.    Pająk A, Topór-Madry R., Waśkiewicz A., Sygnowska E. Współczynnik masy ciała a ryzyko zgonu u mężczyzn i kobiet w wieku średnim w Polsce. Wyniki badania kohortowego Pol-Monica. IV Zjazd Polskiego  Towarzystwa Otyłościowego i Przemiany Materii, Medycyna Metaboliczna Suplement  VI, 27; 4/2002.
 12. Topór-Mądry R, Zbigniew Król, D. Kiedik, ZiZer - komunikator dla lekarzy, VI Konferencja Internetu i Telematyki Medycznej, Kraków, 17-19 października 2002 : materiały konferencyjne s. 37.
 13. Domagała A, Adam Windak, Zbigniew Król, Roman Topór-Mądry, Rozwój Europejskiej sieci ciągłego kształcenia podyplomowego dla lekarzy rodzinnych, Development of the European network for vocational training in Family Medicine, VI Konferencja Internetu i Telematyki Medycznej, Kraków, 17-19 października 2002 : materiały konferencyjne s. 12.
 14. Roman Topór-Madry, Zbigniew Król, D. Kiedik, Rafał Niżankowski, J. Brzeziński, W. Stylo, Andrzej Pająk, W. Sidorowicz, Priorytety zdrowotne - Narzędzia informatyczne wspierające procesy oceny i analizy. Health priorities - software tools in assessment and analysis processes. VI Konferencja Internetu i Telematyki Medycznej, Kraków, 17-19 października 2002 : materiały konferencyjne s. 36.
 15. Ford habits, incidence and Heath rate in choosen disease entieties in the Kraków region, Schlegel-Zawadzka M, Piórecka B, Pająk A, Topór-Mądry R., Kłos A.,  40 Wissenschaftlicher Kongress, Potsdam , Germany 2003
 16. Roman Topór-Mądry; Medyczne serwisy internetowe dla lekarzy i pacjentów onkologii, II SPOTKANIA OTWARTE  - UNICORN 2003 - ŻYJ Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ; Krakow 2003
 17. Topór-Mądry R., Wawrzyniak D., Danilecki A., Lusawa K., Król Z., Kozierkiewicz A., Kiedik D., Komputerowo wspomagana analiza potrzeb zdrowotnych – QVAZIZ, - 8 Ogólnopolska Konferencja "Jakość w Opiece Zdrowotnej", Kraków, 2003
 18. Krol Z, Kiedik D, Topor-Madry R, Kozierkiewicz A, Domagała A., Priority setting in polish heath care sector assessment and diagnostic tools for priority setting in health sector, (P1020) European Society of General Practice/Family Medicine, WONCA EUROPE, Slowenia, Ljubliana 2003,
 19. Topór-Mądry R, Krol Z, Sitko S, Quality of care assessment in family pohysicians practices in region of southern Poland. Patient survey. (P1023) European Society of General Practice/Family Medicine, WONCA EUROPE, Slowenia,  Ljubliana 2003,
 20. Topór-Mądry R, Struski D, Krol Z, Electronic medical documentation in PHC as the way of improving quality of care (P1021) European Society of General Practice/Family Medicine, WONCA EUROPE,  Ljubliana, Slowenia,  2003,
 21. Topór-Mądry R., Domagała A., Król Z., Electronic medical documentation in PHC as the way of improved collection and utilization of data on communicable diseases. 6th Nordic-Baltic Congress on Infectious Diseases, 3-6 June 2004, Palanga, Lithuania.
 22. G. Broda, W. Drygas, J. Głuszek, A. Rynkiewicz, R. Topór-Mądry, T. Zdrojewski, Co wnoszą badania epidemiologiczne prowadzone w Polsce w ostatnim 20-leciu, IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, 21-23 października 2004, Warszawa
 23. Pająk A. Topór-Mądry R., Zależność pomiędzy stężeniem glukozy I lipidów osocza a wielkością współczynnika masy ciała BMI, V Zjazd Polskiego Naukowego Towarzystwa Otyłości i Przemiany Materii, Wisła 2004
 24. Topór-Mądry R., Nadwaga – niezależny czynnik ryzyka?, X Sympozjum Naukowo-Szkoleniowym Sekcji Rehabilitacji i Fizjologii Wysiłku PTK, 2006, Ustron
 25. Gilis-Januszewska A, Topór-Mądry R, Pająk A, The relation between obesity and the Metabolic Syndrome in Polish population, 1stnd International Congress on Prediabetes. Berlin, 2005
 26. Topór-Mądry R, Gilis-Januszewska A, Pająk A, The influence of education on the incidence of the Metabolic Syndrome in Polish population, 1stnd International Congress on Prediabetes. Berlin, 2005
 27. Gilis-Januszewska A, Topór-Mądry R, Pająk A, Do patients with elevated blood glucose and the metabolic syndrome have increased risk of diabetes type 2 according to Finnish Diabetes Risk Score criteria? IX Congress of European Association of Studies on Diabetes, Copenhagen 2006
 28. Topór-Mądry R, Gilis-Januszewska A, Pająk A, The association of socioeconomical status and the risk of diabetes type 2 estimated by Finnish Diabetes Risk Score criteria in Polish population. IX Congress of European Association of Studies on Diabetes, Copenhagen 2006
 29. Topor-Madry R., Lifestyle and cardiovascular mortality changes in Poland in European Context, Challenges of delivering health in the enlarged Europe – experience and perspectives from member states and association countries, by European Commission, Sunny Beach, Bulgaria 2006
 30. Krzysztoń J, Sobalski T, Kacorzyk R, Topór-Mądry R, Komputer w gabinecie lekarza rodzinnego. III Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Tutorów Medycyny Rodzinnej : choroby cywilizacyjne a Europejski Program Nauczania Medycyny Rodzinnej, Kraków 31 marca-1 kwietnia 2006 : materiały konferencyjne s. 25.
 31. A. Gilis-Januszewska, R. Topor-Madry, A. Pajak, E. Webb, M. Bobak, A. Peasey, value of different cut-off points of waist circumference in determination of the cardiometabolic risk in Central European population (HAPIEE study), 2nd International Congress on Prediabetes,  Barcelona 2007
 32. R. Topor-Madry, A. Gilis-Januszewska, E. Webb, A. Pajak, M. Bobak, R. Kubinova, A. Nicholson the prevalence of the metabolic syndrome according to IDF and ATP III definitions in two Central European populations (HAPIEE study), 2nd International Congress on Prediabetes,  Barcelona 2007
 33. Gilis-Januszewska A, R Topor-Madry, M Bobak, A Pajak, R Kubinova, S Malyutina, E Webb, A Nicholson, G Simonowa, U Biela, The prevalence of the metabolic syndrome according to international diabetes federation and ATP III definitions in Czech Republic, Russia and Poland (HAPIEE Study), EuroPrevent 2008, Paris 2008
 34. Topor-Madry R, A Gilis-Januszewska, E Webb, A Pajak, S Malyutina, G Simonowa, R Kubinova, M Bobak, A Peasey, H Pikhart, The value of different cut-off points of waist circumference used in the metabolic syndrome definitions in determination of the cardiometabolic risk in Czech Republic, Russia and Poland (HAPIEE Study), EuroPrevent 2008, Paris 2008
 35. Topor-Madry R, Pajak A, Broda G, Rywik S, Kawalec E, Kurjata P, Aktywność fizyczna a czynniki ryzyka i umieralność w populacji polskiej – XII Międzynarodowy Kongres PTK, Poznań 2008
 36. Topor-Madry R, Status Quo of Public Health Services in European Union Countries and Up-coming Common Public Health Research Priorities - Europäischer Workshop 29.-30.05.2008, Berlin 2008
 37. Kissimova-Skarbek K, Topór-Mądry R, Gilis-Januszewska A, Szybinski Z, Costs and effects of lifestyle intervention to prevent type 2 diabetes mellitus. Results from the "Diabetes in Europe - Prevention using Lifestyle, physical Activity and Nutritional intervention" (DE-PLAN) project in Poland, 7th  World Congress on Health Economics, Beijing 2009
 38. Topor-Madry R, Aktywność fizyczna a umieralność w badaniach epidemiologicznych, XIII Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku, Ustroń 2009,  Aktywność fizyczna w programach prewencji chorób sercowo naczyniowych
 39. Gilis-Januszewska A., B. Piwonska-Solska, A. Hubalewska-Dydejczyk, R. Topor-Madry, Z. Szybinski, J. Linstrom, J. Tuomilehto, M. Peltonen, P. Schwarz, N. Barengo, Lifestyle Intervention In Diabetes Type 2 High Risk People. The De-PLAN Project Krakow, 3rd International Congress on Prediabetes and the Metabolic Syndrome, Nice, 2009
 40. Gilis-Januszewska A, R. Topor-Madry, A. Pajak, W. Misiowiec, A. Hubalewska-Dydejczyk, A. Peasey,  Risk Of Diabetes Type 2 According To Finnish Diabetes Risk Score (Findrisk) Criteria In Polish Population (Hapiee Study), 3rd International Congress on Prediabetes and the Metabolic Syndrome, Nice, 2009
 41. Topor-Madry R., A. Gilis-Januszewska, U. Stepaniak, A. Pajak, E. Webb, M. Bobak, H. Pikhart, The Relation Between Socioeconomical Position And Glycaemia And Risk Of Diabetes Type 2 Estimated By Finnish Diabetes Risk Score Criteria In Polish Population (Hapiee Study), 3rd International Congress on Prediabetes and the Metabolic Syndrome, Nice, 2009
 42. Topor-Madry R. Kacorzyk, T. Sobalski, Z.J. Król, A. Windak, W. Lukas, M. Milewska, The improvement of quality of care in family practices using electronic data system in Poland. The European General Practice Research Network Meeting, Bertinoro 2009,
 43. Undas A, Bykowska K, Hlawaty M, Topor-Madry R, Sobień B, Windyga J, Tracz W,  Increased thrombin generation and platelet activation as a compensatory mechanism in patients with aortic stenosis and deficiency in large von Willebrand factor multimers, European Society of Cardiology Congress 2009, Barcelona