Studia niestacjonarne II stopnia: Zdrowie Publiczne

Opis programu studiów

Uwaga: Studia niestacjonarne w roku akademickim 2017/2018 nie zostały uruchomione!!!

 

Program nauczania na kierunku ZDROWIE PUBLICZNE obejmuje zagadnienia z dwóch obszarów kształcenia: obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej oraz obszaru nauk społecznych. Warunkiem ukończenia studiów drugiego stopnia i uzyskania tytułu zawodowego magistra jest zaliczenie modułów obowiązkowych z zakresu nauk podstawowych (np. ekonomia i finanse, socjologia medycyny, biostatystyka) oraz nauk kierunkowych (np. prawo w ochronie zdrowia, polityka zdrowia publicznego, zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia, epidemiologia, planowanie i zarządzanie w ochronie zdrowia, adresowana polityka społeczna, polityka zdrowotna, nadzór w zdrowiu publicznym, żywienie człowieka, ekonomika zdrowia, promocja zdrowia i programy zdrowotne, zabezpieczenie wobec ryzyka choroby, system zdrowotny i jego europejska interpretacja, zdrowie środowiskowe, gospodarka lekiem i ocena technologii medycznych). Realizując wszystkie moduły obowiązkowe student uzyskuje 81 ECTS.

Na drugim roku studiów student wybiera jedną z dwóch proponowanych mu ścieżek specjalizacyjnych - Promocja zdrowia (przedmioty: metody badań społecznych, zdrowie matki i dziecka, współczesne zagrożenia chorobami zakaźnymi, edukacja zdrowotna, żywienie w zdrowiu i chorobie, promocja zdrowia osób starszych, społeczne uwarunkowania zdrowia) lub Zarządzanie w jednostkach ochrony zdrowia (przedmioty: zarządzanie operacyjne w ochronie zdrowia, ocena zdrowia i jego wartości, występowanie o programy unijne i ich rozliczanie, rachunkowość zarządcza i zarządzanie finansami, zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej, marketing usług zdrowotnych, innowacyjne metody finansowania opieki zdrowotnej). Każda ścieżka dostarcza po 16 ECTS.

Program studiów przewiduje również dwutygodniową praktykę (3 ECTS) oraz seminarium dyplomowe powiązane z napisaniem pracy magisterskiej i egzaminem magisterskim (20 ECTS). W sumie realizując cały program student uzyskuje nie mniej niż 120 punktów ECTS.

Profil Absolwenta

Studia drugiego stopnia pozwalają na nabycie umiejętności umożliwiających podjęcie pracy na stanowiskach kierowniczych i stanowiskach samodzielnych w programach ochrony zdrowia, promocji zdrowia, profilaktyki itp., a także na stanowiskach w jednostkach administracyjnych opieki zdrowotnej, inspekcji sanitarnej i jednostkach świadczących usługi zdrowotne w roli:

  • uczestnika zespołów opracowujących programy ochrony zdrowia,
  • kierownika zespołów wykonujących programy ochrony zdrowia,
  • kierownika działów metodyczno-organizacyjnych placówek i jednostek opieki zdrowotnej,
  • kierownika działów zajmujących się prewencją i promocją zdrowia w placówkach i jednostkach administracyjnych opieki zdrowotnej,
  • kandydata do szkoleń podyplomowych w dziedzinie epidemiologii, ekonomii, zarządzania opieką zdrowotną, dziennikarstwa, pedagogiki itp.,
  • samodzielnego pracownika i pracownika zarządzającego w administracji opieki zdrowotnej, instytucjach rządowych i samorządowych, instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych i organizacjach pozarządowych,


Studia drugiego stopnia przygotowują również do dalszej nauki na studiach trzeciego stopnia ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności dokonywania przeglądu i krytycznej oceny informacji/informacji naukowej.

Szczegółowy program i plan zajęć - pliki do pobrania:

studia niestacjonarne drugiego stopnia, I rok (2016/17). Stan na 18.07.2016

studia niestacjonarne drugiego stopnia, II rok (2016/17). Stan na 14.10.2016

Wszelkie aktualne informacje dotyczące spraw studenckich (regulamin studiów, organizacja roku akademickiego, sprawy socjalne studentów, ubezpieczenia etc.) znaleźć można na stronie dziekanatu WNZ

 

Projekty - logo

logo projektu EuroPubHealth. Kliknij tutaj, żeby uzyskać więcej informacji o studiach