Studia niestacjonarne I stopnia Zdrowie Publiczne, specjalność: Inspekcja Sanitarna

Opis programu studiów

Uwaga! - nie prowadzimy już naboru na kolejne edycje studiów!


Program nauczania na kierunku ZDROWIE PUBLICZNE obejmuje zagadnienia z dwóch obszarów kształcenia: obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej oraz obszaru nauk społecznych. Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania tytułu zawodowego licencjata jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie wszystkich egzaminów z przedmiotów przewidzianych w planie studiów, zaliczenie praktyki, przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie w ich toku nie mniej niż 180 ECTS.

Wykaz przedmiotów obowiązkowych objętych programem nauczania: wstęp do ochrony zdrowia, biologia człowieka z elementami patologii, podstawy ekonomii, choroby zakaźne i analiza ryzyka, prawo publiczne i prywatne, język angielski, informacja naukowa, podstawy nadzoru sanitarno – epidemiologicznego, ochrona własności intelektualnej, szkolenie bhp, podstawy żywienia człowieka, polityka społeczna, biostatystyka, podstawy zarządzania, psychologiczne uwarunkowania zachowań ludzi, system informacyjny w ochronie zdrowia z podstawami informatyki, epidemiologia, prawo zdrowia publicznego, środowiskowe uwarunkowania zdrowia, bezpieczeństwo żywności i żywienia, prawne uwarunkowania funkcjonowania inspekcji sanitarnej, finanse publiczne, zwalczanie chorób, higiena komunalna, wprowadzenie do ustawodawstwa sanitarnego, higiena lecznictwa, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, organizacja ochrony zdrowia, urzędowa kontrola żywności, polityka zdrowotna, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, higiena radiacyjna, edukacja zdrowotna i nadzór sanitarny nad placówkami edukacyjnymi, elementy materialnego i proceduralnego prawa karnego i wykroczeń, szczepienia ochronne, prawo administracyjne w praktyce inspekcji sanitarnej, higiena pracy; ochrona danych osobowych, informacja publiczna i ochrona informacji niejawnych; sądowo-administracyjna kontrola działalności decyzyjnej inspekcji sanitarnej; współpraca inspekcji sanitarnej z innymi organami urzędowej kontroli; nadzór nad wprowadzaniem i stosowaniem chemikaliów. Realizując przedmioty obowiązkowe student uzyskuje 120 ECTS.

W czasie studiów student zobowiązany jest również do zaliczenia przedmiotów fakultatywnych  dostarczających w sumie nie mniej niż 34 ECTS spośród oferowanych przedmiotów do wyboru: podstawy psychologii, podstawy socjologii, programy profilaktyczne, elementy filozofii i bioetyki, główne problemy zdrowotne, bezpieczeństwo informacji przetwarzanych w inspekcji sanitarnej, analiza potrzeb zdrowotnych, międzynarodowe problemy zdrowia, wstęp do ekonomiki zdrowia, analizy ekonomiczne w ochronie zdrowia, sztuka prezentacji, inspekcja sanitarna w procesie inwestycyjnym, podstawy badań laboratoryjnych, prawo cywilne i gospodarcze w działaniu inspekcji sanitarnej.

Studenci zobowiązani są do zaliczenia praktyki w wymiarze 2 tygodni na I roku studiów (ECTS: 3) i 2 tygodni na II roku studiów (ECTS: 3), jak również związanego z przygotowaniem pracy licencjackiej seminarium dyplomowego (20 ECTS).

Profil absolwenta

Absolwent studiów prezentuje wiedzę z zakresu rozpoznawania podstawowych zagrożeń zdrowia ludności związanych z jakością środowiska, stylem życia oraz innymi czynnikami ryzyka zdrowotnego. Posiada również wiedzę o organizacji i funkcjonowaniu Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz innych podmiotów działających w systemie ochrony zdrowia. Absolwent potrafi dokonać analizy stanu zdrowia populacji, bazuje na teoriach zmian społecznych oraz stosuje właściwe metody komunikacji na płaszczyźnie interpersonalnej. Wykazuje się również znajomością zasad tworzenia i realizowania strategii zdrowia publicznego, polityki zdrowotnej i społecznej na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim oraz ma wiedzę w zakresie zagadnień prawno-ekonomicznych w aspekcie funkcjonowania sektora ochrony zdrowia i podmiotów gospodarczych w nim działających. Posiada ponadto umiejętność efektywnego działania i wykorzystywania procedur w sytuacji kryzysowej. Umie samodzielnie zdobywać wiedzę oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności kierowania własną karierą zawodową.

Absolwent studiów pierwszego stopnia powinien posiadać następującą wiedzę i umiejętności:

 • znajomość medycyny w zarysie i podstawowych problemów zdrowotnych,
 • znajomość systemu opieki zdrowotnej,
 • znajomość podstaw prawa, ekonomii i zarządzania,
 • znajomość podstaw nauk społecznych,
 • znajomość metod badawczych,
 • podstawowa wiedza dotycząca promocji zdrowia,
 • umiejętność korzystania z literatury naukowej,
 • umiejętność przekazania swojej wiedzy,
 • umiejętność reagowania na postęp wiedzy i zmiany systemu opieki zdrowotnej,
 • umiejętność pracy w zespołach interdyscyplinarnych,
 • znajomość języka obcego,
 • umiejętność pracy z komputerem i korzystania z WWW

Termin i zasady rekrutacji:

Uwaga! - nie prowadzimy już naboru na kolejne edycje studiów!

Pliki do pobrania - syllabusy zajęć:

Inspekcja sanitarna, studia niestacjonarne I stopnia, r.III (stan na 14.10.2016)

Wszelkie aktualne informacje dotyczące spraw studenckich (regulamin studiów, organizacja roku akademickiego, sprawy socjalne studentów , ubezpieczenia etc.) znaleźć można na stronie dziekanatu WNZ

 

Projekty - logo

logo projektu EuroPubHealth. Kliknij tutaj, żeby uzyskać więcej informacji o studiach