Praktyki Studenckie

Koordynator ds. praktyk

dr Agnieszka Micek i mgr Maciej Polak (Katedra Epidemiologii i Badań Populacyjnych)


studia stacjonarne I stopnia "zdrowie publiczne", I rok:
dr Agnieszka Micek
e-mail: agnieszka.micek@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 805

studia stacjonarne I stopnia "zdrowie publiczne", II rok:  
mgr Maciej Polak
e-mail: maciej.1.polak@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 837

studia stacjonarne II stopnia "zdrowie publiczne", I rok:
dr Agnieszka Micek
e-mail: agnieszka.micek@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 805

 

Wymiar praktyk

Studia I stopnia:
 Po I roku: 2 tygodnie (80 godzin)
 Po II roku: 4 tygodnie (160 godzin)

Studia II stopnia:
 Po I roku: 5 tygodni (200 godzin) 

Zasady zaliczenia praktyk

Podstawą zaliczenia praktyki jest zaświadczenie potwierdzające realizację założonych dla praktyki celów, podpisane przez kierownika jednostki, w której student odbywał praktykę (lub upoważnioną przez kierownika osobę) oraz zwięzły raport, w którym opisany został przebieg praktyki, w tym zakres wykonywanych czynności oraz ocena zdobytego doświadczenia. Zaświadczenie i raport należy złożyć koordynatorowi praktyk do 1 września. 

Z obowiązku odbycia praktyki mogą zostać zwolnione te osoby, które są w stanie wykazać się doświadczeniem w pracy w sektorze opieki zdrowotnej w Polsce. Osoba starająca się o zwolnienie z praktyki składa imienne podanie do właściwego dla poziomu i rodzaju studiów Dziekana przez koordynatora praktyki. Do podania należy dołączyć dokument poświadczający zdobycie doświadczenia zawodowego w wymaganym wymiarze godzin (np. zaświadczenie pracodawcy) oraz dokument opisujący zakres zadań i obowiązków realizowanych w czasie działalności stanowiącej podstawę wniesienia podania o zwolnienie z praktyki. Opis realizowanych zadań i obowiązków powinien odnosić się do efektów kształcenia założonych dla praktyk opisanych w sylabusie do modułu: praktyka.

Pobierz wzór podania o zwolnienie z obowiązku odbywania praktyki

 

Co należy zrobić, aby odbyć praktyki w wybranej przez siebie instytucji?

Student może odbyć praktykę w wybranej przez siebie instytucji, w dowolnej miejscowości. W takim przypadku, do dziekanatu należy dostarczyć list, w którym jednostka przyjmująca na praktyki wyraża na nie zgodę. W dokumencie tym należy podać:
- dokładną, pełną nazwę placówki wraz z adresem 
- imię, nazwisko, tytuł i funkcję osoby reprezentującej placówkę
- daty rozpoczęcia i zakończenia planowanych praktyk.

Uniwersytet podpisuje z daną instytucją porozumienie o odbyciu praktyk. Po zakończeniu praktyk należy złożyć stosowne zaświadczenie koordynatorowi praktyk.

Pobierz wzóry dokumentów: podanie o przyjęcie na praktyki, zgoda na odbycie praktyki


Pobierz więcej informacji o praktykach
 

Praktyki studenckie w administracji rządowej

Oferty praktyk studenckich w administracji rządowej dostępne są na stronie:

www.oferty.praca.gov.pl

Praktyki zagraniczne

Informacje na temat praktyk w instytucjach zagranicznych dostępne są na stronie: 

www.dmws.uj.edu.pl

 

Projekty - logo

logo projektu EuroPubHealth. Kliknij tutaj, żeby uzyskać więcej informacji o studiach