Indywidualny Tok Studiów (ITS)

Informacja dla studentów, dotycząca ITS (rok akademicki 2015/2016)

Zasady odbywania Indywidualnego Planu Studiów i Indywidualnego Planu studiów określa Regulamin  studiów  pierwszego  stopnia,  drugiego  stopnia  oraz  jednolitych  studiów  magisterskich Uniwersytetu Jagiellońskiego  zatwierdzony  Uchwałą  nr  45/IV/2015 Senatu UJ z dnia 29 kwietnia 2015 roku.

Szczegółowe informacje o zasadach odbywania tego trybu studiów na Wydziale Nauk o Zdrowiu znaleźć można w dokumencie: Zasady i warunki odbywania studiów wg indywidualnego planu studiów i programu kształcenia (ITS) na kierunku Zdrowie Publiczne dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015/16

 

 

Projekty - logo

logo projektu EuroPubHealth. Kliknij tutaj, żeby uzyskać więcej informacji o studiach